carbon paint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

carbon paint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm carbon paint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của carbon paint.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • carbon paint

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sơn cacbon