carbon ratio nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

carbon ratio nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm carbon ratio giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của carbon ratio.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • carbon ratio

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    hàm lượng cacbon cố định