carbon-paper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

carbon-paper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm carbon-paper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của carbon-paper.

Từ điển Anh Việt

  • carbon-paper

    /'kɑ:bən,peipə/

    * danh từ

    giấy than