capital nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

capital nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm capital giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của capital.

Từ điển Anh Việt

 • capital

  /'kæpitl/

  * danh từ

  thủ đô, thủ phủ

  chữ viết hoa

  to write one's name in capital: viết tên bằng chữ hoa

  tiền vốn, tư bản

  floating (working) capital: vốn luân chuyển

  fixed capital: tư bản bất biến

  (kiến trúc) đầu cột

  to make capital out of

  kiếm lợi ở, kiếm chác ở, lợi dụng

  * tính từ

  quan hệ đến sinh mạng; tử hình

  capital offence: tội tử hình

  chính, ở đầu, ở trên đầu, ở trên hết

  capital city: thủ đô

  chủ yếu, cốt yếu, cơ bản, lớn

  of capital inmportance: có tầm quan trọng lớn

  capital letter: chữ hoa

  tuyệt diệu, thượng hạng, ưu tú, xuất sắc, rất hay

  a capital speach: bài nói rất hay

  what a capital idea!: ý kiến mới tuyệt diệu làm sao!

  vô cùng tai hại

  a capital error: một sự lầm lẫn vô cùng tai hại

  capital constructions

  xây dựng cơ bản

  capital goods

  tư liệu sản xuất

 • capital

  (Tech) chữ hoa, đại tự

 • Capital

  (Econ) Tư bản/ vốn.

  + 1)Một từ dùng để chỉ một yếu tố sản xuất do hệ thống kinh tế tạo ra. 2)Một từ cũng được sử dụng làm thuật ngữ chỉ các tài sản TÀI CHÍNH. Xem FINANCIAL CAPITAL, CAPITAL CONTROVERSY, FINANCE.

 • capital

  (toán kinh tế) vốn, tư bản // chính, quan trọng

  circulating c. (toán kinh tế) vốn luân chuyển, tư bản lưu thông

  fixed c. (toán kinh tế) vốn cơ bản, vốn cố đinh

  floating c. (toán kinh tế) vốn luân chuyển, vốn tư bản lưu thông

  working c. (toán kinh tế) vốn luân chuyển

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • capital

  * kinh tế

  tư bản

  vốn

  vốn liếng

  * kỹ thuật

  chữ hoa

  chủ yếu

  cơ bản

  đầu cột

  mũ cột

  quan trọng

  vốn

  xây dựng:

  phần đầu cột

  thủ đô

  toán & tin:

  vốn tư bản

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • capital

  assets available for use in the production of further assets

  Synonyms: working capital

  wealth in the form of money or property owned by a person or business and human resources of economic value

  a seat of government

  one of the large alphabetic characters used as the first letter in writing or printing proper names and sometimes for emphasis; capitals were kept in the upper half of the type case and so became known as upper-case letters"

  printers once kept the type for capitals and for small letters in separate cases

  Synonyms: capital letter, uppercase, upper-case letter, majuscule

  Antonyms: lowercase

  a center that is associated more than any other with some activity or product

  the crime capital of Italy

  the drug capital of Columbia

  the federal government of the United States

  Synonyms: Washington

  the upper part of a column that supports the entablature

  Synonyms: chapiter, cap

  first-rate

  a capital fellow

  a capital idea

  of primary importance

  our capital concern was to avoid defeat

  uppercase

  capital A

  great A

  many medieval manuscripts are in majuscule script

  Synonyms: great, majuscule

  Similar:

  das kapital: a book written by Karl Marx (1867) describing his economic theories