capital-ship nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

capital-ship nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm capital-ship giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của capital-ship.

Từ điển Anh Việt

  • capital-ship

    * danh từ

    chiếc tàu chiến chính