capital good nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

capital good nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm capital good giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của capital good.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • capital good

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    tư liệu sản xuất