capitalize nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

capitalize nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm capitalize giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của capitalize.

Từ điển Anh Việt

 • capitalize

  /kə'pitəlaiz/ (capitalise) /kə'pitəlaiz/

  * ngoại động từ

  tư bản hoá, chuyển thành tư bản; dùng làm vốn

  viết bằng chữ hoa, in bằng chữ hoa

  (nghĩa bóng) lợi dụng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • capitalize

  * kinh tế

  cấp vốn

  chuyển thành vốn

  cung cấp vốn

  dùng làm vốn

  tài trợ

  vốn hóa

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  viết bằng chữ hoa

  xây dựng:

  viết hoa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • capitalize

  draw advantages from

  he is capitalizing on her mistake

  she took advantage of his absence to meet her lover

  Synonyms: capitalise, take advantage

  supply with capital, as of a business by using a combination of capital used by investors and debt capital provided by lenders

  Synonyms: capitalise

  write in capital letters

  Synonyms: capitalise

  compute the present value of a business or an income

  Synonyms: capitalise

  consider expenditures as capital assets rather than expenses

  Synonyms: capitalise

  convert (a company's reserve funds) into capital

  Synonyms: capitalise