capital, seed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

capital, seed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm capital, seed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của capital, seed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • capital, seed

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    vốn sơ khởi