capital ship nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

capital ship nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm capital ship giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của capital ship.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • capital ship

    a warship of the first rank in size and armament

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).