by any means nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

by any means nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm by any means giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của by any means.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • by any means

    Similar:

    by hook or by crook: in any way necessary

    I'll pass this course by hook or by crook

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).