business zone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

business zone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm business zone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của business zone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • business zone

    * kinh tế

    khu thương nghiệp