business book nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

business book nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm business book giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của business book.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • business book

    * kinh tế

    sổ sách thương mại