business law nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

business law nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm business law giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của business law.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • business law

    * kinh tế

    luật kinh doanh

    luật thương mại