business unit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

business unit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm business unit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của business unit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • business unit

    * kinh tế

    cửa hàng

    đơn vị doanh nghiệp