business user nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

business user nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm business user giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của business user.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • business user

    * kỹ thuật

    người dùng kinh doanh