business mind nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

business mind nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm business mind giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của business mind.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • business mind

    * kinh tế

    tinh thần xí nghiệp