business dip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

business dip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm business dip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của business dip.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • business dip

    * kinh tế

    suy thoái kinh tế