business plan nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

business plan nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm business plan giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của business plan.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • business plan

    * kinh tế

    kế hoạch (nghiệp vụ) kinh doanh