business town nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

business town nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm business town giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của business town.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • business town

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thị xã