business day nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

business day nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm business day giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của business day.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • business day

    * kinh tế

    ngày làm việc