business bank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

business bank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm business bank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của business bank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • business bank

    * kinh tế

    ngân hàng thương mại