business tax nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

business tax nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm business tax giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của business tax.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • business tax

    * kinh tế

    thuế thương nghiệp