business tycoon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

business tycoon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm business tycoon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của business tycoon.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • business tycoon

    * kinh tế

    ông trùm xí nghiệp