business school nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

business school nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm business school giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của business school.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • business school

    * kinh tế

    trường (cao đẳng) thương mại

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • business school

    a graduate school offering study leading to a degree of Master in Business Administration