auto program nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

auto program nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm auto program giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của auto program.

Từ điển Anh Việt

  • auto program

    (Tech) chương trình tự động