auto mode nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

auto mode nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm auto mode giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của auto mode.

Từ điển Anh Việt

  • auto mode

    (Tech) kiểu tự động