autolyze nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

autolyze nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm autolyze giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của autolyze.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • autolyze

    * kinh tế

    tự phân giải