autosyn nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

autosyn nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm autosyn giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của autosyn.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • autosyn

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    tự động bộ (hệ)