autocar nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

autocar nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm autocar giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của autocar.

Từ điển Anh Việt

  • autocar

    /'ɔ:toukɑ:/

    * danh từ

    xe ô tô