auto arrange nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

auto arrange nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm auto arrange giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của auto arrange.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • auto arrange

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sắp đặt tự động