answer tone, amplitude modulated (ansam) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

answer tone, amplitude modulated (ansam) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm answer tone, amplitude modulated (ansam) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của answer tone, amplitude modulated (ansam).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • answer tone, amplitude modulated (ansam)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    âm trả lời điều chế biên độ