answer indicator (v8) (ai) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

answer indicator (v8) (ai) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm answer indicator (v8) (ai) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của answer indicator (v8) (ai).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • answer indicator (v8) (ai)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    Bộ chỉ thị trả lời (V8)