answer message (anm) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

answer message (anm) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm answer message (anm) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của answer message (anm).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • answer message (anm)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    tin báo trả lời