answer send & receive (asr) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

answer send & receive (asr) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm answer send & receive (asr) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của answer send & receive (asr).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • answer send & receive (asr)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    gửi & nhận trả lời