answer seizure ratio (asr) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

answer seizure ratio (asr) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm answer seizure ratio (asr) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của answer seizure ratio (asr).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • answer seizure ratio (asr)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    tỷ lệ chiếm phía trả lời