answerer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

answerer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm answerer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của answerer.

Từ điển Anh Việt

  • answerer

    /'ɑ:nsərə/

    * danh từ

    người trả lời, người đáp lại

Từ điển Anh Anh - Wordnet