answer signal, charge (anc) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

answer signal, charge (anc) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm answer signal, charge (anc) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của answer signal, charge (anc).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • answer signal, charge (anc)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    tín hiệu trả lời, có tính cước