answer phone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

answer phone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm answer phone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của answer phone.

Từ điển Anh Việt

  • answer phone

    * danh từ

    máy tự động trả lời điện thoại (Mỹ)