answer signal nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

answer signal nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm answer signal giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của answer signal.

Từ điển Anh Việt

  • answer signal

    (Tech) tín hiệu trả lời