answer list-protocol data unit (al-pdu) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

answer list-protocol data unit (al-pdu) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm answer list-protocol data unit (al-pdu) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của answer list-protocol data unit (al-pdu).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • answer list-protocol data unit (al-pdu)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    danh mục trả lời-khối dữ liệu giao thức