answer back tone (abt) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

answer back tone (abt) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm answer back tone (abt) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của answer back tone (abt).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • answer back tone (abt)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    trả lời lại