answering equipment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

answering equipment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm answering equipment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của answering equipment.

Từ điển Anh Việt

  • answering equipment

    (Tech) thiết bị/dụng cụ trả lời