answerphone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

answerphone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm answerphone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của answerphone.

Từ điển Anh Việt

  • answerphone

    * danh từ

    máy tự động trả lời các cú điện thoại và ghi lại mọi thông báo của người gọi; máy tự động trả lời điện thoại (Mỹ)