answer/originate modem nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

answer/originate modem nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm answer/originate modem giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của answer/originate modem.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • answer/originate modem

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    môđem đáp/phát

    môđem nhận/gửi