answer/originate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

answer/originate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm answer/originate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của answer/originate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • answer/originate

    * kỹ thuật

    đáp lại/khởi xướng

    toán & tin:

    nhận/phát