answer list-service data unit (al-sdu) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

answer list-service data unit (al-sdu) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm answer list-service data unit (al-sdu) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của answer list-service data unit (al-sdu).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • answer list-service data unit (al-sdu)

    * kỹ thuật

    điện tử & viễn thông:

    danh mục trả lời-khối dữ liệu dịch vụ