answerability nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

answerability nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm answerability giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của answerability.

Từ điển Anh Việt

  • answerability

    xem answerable

Từ điển Anh Anh - Wordnet