answer/ originate (a/o) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

answer/ originate (a/o) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm answer/ originate (a/o) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của answer/ originate (a/o).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • answer/ originate (a/o)

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    trả lời/ nguyên