activity test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

activity test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm activity test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của activity test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • activity test

    * kinh tế

    sự thử độ hoạt động