activity final event nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

activity final event nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm activity final event giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của activity final event.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • activity final event

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự kiện kết thúc công việc